Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V.: Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V., gevestigd aan de  Dovenetelweg 12 (2555 TG) te Den Haag, gebruiker van deze algemene voorwaarden;

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Rob van der Sar Bouw- & Aannemings-bedrijf B.V. een overeenkomst tot het aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). In deze voorwaarden wordt om verwarring te voorkomen altijd gesproken van de Opdrachtgever, ook waar het een Koper van een product van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. betreft.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die tussen Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst, waaronder begrepen het in opdracht aannemen en het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

1.5 Producten: alle zaken die onderdeel zijn van een overeenkomst, al dan niet geleverd als onderdeel van de overeenkomst tot aanneming van werk. Hierbij dient onder meer, maar niet uitsluitend, gedacht te worden aan bouwstoffen en gerelateerde producten.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij Voorwaarden.net (http://www.voorwaarden.net).

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.4 Indien Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Algemeen

3.1 Een aanbieding bindt Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2 De door Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Met betrekking tot de overeenkomst van aanneming van werk.

3.3 Indien er sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk wordt in de schriftelijke offerte onder meer aangegeven:

– omschrijving en plaats van werkzaamheden;

– volgens welke tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

– tijdstip aanvang werkzaamheden en termijn waarbinnen beoogd wordt het werk op te leveren;

– de prijs van het in de offerte beschreven werk en, indien afgesproken, de termijnen waarin de aanneemsom betaald zal worden;

– eventuele verrekenbaarheid van hoeveelheden;

– de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op de te sluiten aanneemovereenkomst.

3.4 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. anders aangeeft.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek

Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen. Met betrekking tot de uitvoering van werk op regie basis.

3.8 Indien door Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. een offerte is gedaan voor de uitvoering van werk op regie basis, dan zullen de overeengekomen uurprijs maal het aantal gewerkte uren worden

gefactureerd; het factuurbedrag wordt verhoogd met eventuele geleverde c.q. gebruikte materialen.

3.9 Als basis voor de facturatie zal dienen de door Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. bijgehouden en door opdrachtgever voor akkoord getekende uren en materiaallijsten; deze zijn bindend en worden bij de facturen gevoegd.

3.10 De werkzaamheden zullen in goed overleg met de opdrachtgever worden uitgevoerd. Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V.’s personeel, werkend op regie basis, kan ook elders dan op de werkplek actief zijn in het belang van het werk. Onder werken op regie basis komen zowel de voordelen, door een juiste beslissing cq uitvoering, alsmede de nadelen, door een onjuiste beslissing c.q. uitvoering, geheel voor rekening van de opdrachtgever.

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. gedane aanbieding, dan wel indien Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. uitvoering geeft aan een opdracht of order.

4.2 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. worden verstrekt.

4.4 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4.5 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8 Indien er sprake is van een levering van producten zal Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. bij de uitvoering van de bestelling de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

4.9 Indien een bestelling hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk een week nadat de bestelling bij Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. is geplaatst bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om deze bestelling zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever biedt Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. in dat geval wel de mogelijkheid met een passend alternatief voor de bestelling te komen.

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN WERK

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. zal de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. aan de

Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.

6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. toegang heeft tot de plaats van de aanneming van werk, voldoende gelegenheid voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.

6.3 Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overige voor een in de offerte omschreven werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.

6.4 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.

6.5 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V., nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.6 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de aannemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

6.7 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.

6.8 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. kan worden toegerekend, is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

7. PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK

7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen.

7.2 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen. Het meerwerk wordt uitgevoerd, nadat de Opdrachtgever een ondertekende opdracht heeft gegeven aan Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V., er 50% van het factuurbedrag betreffende het meerwerk is aanbetaald. De overige 50% van het factuurbedrag, betreffende het meerwerk, dient bij oplevering van het meerwerk voldaan te worden.

7.3 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.

7.4 Indien de opdracht ten gevolge van aan Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.

7.5 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.

7.6 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

7.7 De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. worden geheven c.q. door derden ten laste van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

8. BETALING

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

8.5 Indien Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.

8.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op.

8.7 Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V..

9. INCASSOKOSTEN

9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.

9.2 Indien Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. blijft volledig eigenaar van de goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de Opdrachtgever aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

10.2 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V.. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

11. OPLEVERING VAN EEN WERK

11.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door de Opdrachtgever.

11.2 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen.

11.3 Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. eventuele kleine gebreken (die aan een goedkeuring niet in de weg mogen staan) herstellen.

11.4 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd. 11.5 Nadat het werk is opgeleverd is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V., behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.

11.6 Indien Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. de termijn overschrijdt waarbinnen het werk opgeleverd dient te worden, is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V., mits de vertraging niet door overmacht of door toedoen van de opdrachtgever, dan wel door een wijziging van de opdracht is veroorzaakt, de opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,00 per werkdag. Deze vergoeding mag door de Opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V..

12. AFLEVERING EN RISICO VAN PRODUCTEN, AL DAN NIET LOS VAN DE AANNEEMOVEREENKOMST

12.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met de Opdrachtgever overeengekomen leveringsadres.

12.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

12.3 De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

12.4 Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever nadat Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. hem hiervan in kennis heeft gesteld. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

12.5 Komen Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. en de Opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever meegedeelde condities. Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

12.6 Indien Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. gegevens nodig heeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de oplevertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan

Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. ter beschikking heeft gesteld.

13. ONDERZOEK EN KLACHTEN MET BETREKKING TOT GELEVERDE PRODUCTEN

13.1 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

13.2 Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Geleverde artikelen dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen te worden beoordeeld op juistheid.

13.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

13.4 Na constatering van het gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.

13.5 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. is niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek, indien Opdrachtgever in gebreke blijft betreffende het hiervoor onder 13.1 tot en met 13.4 bepaalde.

13.6 Indien de Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 14 en 15 van deze voorwaarden.

14. GARANTIE OP TE LEVEREN PRODUCTEN

14.1 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

14.2 Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met het gestelde in de bepalingen van artikel 13 is geklaagd, en voldoende is aangetoond dat de producten niet voldoen aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende producten te (laten) herstellen, hetzij de Opdrachtgever de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen.

14.3 Door voldoening van één van de hierboven onder artikel 14.3 genoemde prestaties is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. tot geen enkele verdere (schade) vergoeding gehouden.

14.4 Op de door Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. geleverde producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen.

14.5 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. wijzigingen in of reparaties aan de producten zijn verricht, niet door Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

14.7 Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten, met uitzondering van door Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. uitgevoerde reparaties op eigen verrichtte werkzaamheden.

15. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

15.1 Met betrekking tot de door Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. geleverde producten reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.

15.2 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. of van haar leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. beperkt tot het bedrag zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.

15.3 Opdrachtgever vrijwaart Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

15.4 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

15.5 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.

15.6 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor materialen welke van de Opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig zijn.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

16.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

16.2 Alle door Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Schade, in welke vorm dan ook, hieruit voortvloeiend komen nimmer ten laste van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V..

17. OPSCHORTING EN ONTBINDING

17.1 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

17.2 Voorts is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

18. OVERMACHT

18.1 Indien Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

18.2 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

18.3 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

18.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, weersinvloeden,stagnatie of andere problemen bij de productie door Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

18.5 Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.

18.6 Voorzover Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

19. GEHEIMHOUDING

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

20 NIET-OVERNAME PERSONEEL

20.1 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V., medewerkers van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. of van ondernemingen waarop Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

21. OVERDRACHT VAN RECHTEN

21.1 Het is Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

22. GESCHILLEN

22.1 De rechter in de vestigingsplaats van Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23. TOEPASSELIJK RECHT

23.1 Op elke overeenkomst tussen Rob van der Sar Bouw- & Aannemingsbedrijf B.V. en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


24. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

24. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

25 . SLOTBEPALING

25.1 In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.